top of page

עזרה בהכנה למבחנים

התלמיד קורא את החומר כמה פעמים עם המלמד. המלמד משלב שאלות מכוונות לפני כל משפט. מיד לאחר סיום פסקה – התלמיד מסכם אותה בעל פה, ולאחר סיום עמוד – הוא מסכם את כל העמוד בעל פה.

המלמד מארגן את החומר לפי נושאים ומקרים (תת-קבוצות).

חוזרים על החומר על ידי שאלות שהמלמד שואל על כל משפט ומשפט.

במטרה לסייע לתלמיד לזכור את הטקסט, המלמד מדגיש בכל קטע מילת מפתח אחת או שתיים המייצגות את הרעיון הכללי של הקטע. לאחר מכן אומר התלמיד מה מזכירה לו כל אחת ממילות מפתח. כדי לזכור את רשימת מילות המפתח, יש לקשור אותן זו לזו ב"שרשרת" שכל מילה בה מזכירה את המילה הבאה (עיינו בספרו של ערן כץ 'סוד הזיכרון המצוין' עמוד 65) או בסיפור אסוציאטיבי (עיינו שם עמוד 192). אשמח להדריך בנושא זה.

בסיום לימוד החומר כולו המלמד מנחה את התלמיד לסכם את החומר מהיבטים שונים.

המלמד מחבר שאלות על החומר, לפי סוג השאלות הנשאלות בכיתה.

המלמד מתרגל עם התלמיד את הבנת הנקרא של השאלות.

המלמד מכוון את התלמיד לזהות את הקטע שאליו קשורה השאלה ולמצוא את התשובה. השלב הזה צריך להיות מדורג:

המלמד מתלבט בין תשובה נמהרת ושטחית ובין תשובה מבוררת ומדויקת, בוחר בתשובה ומנמק.

התלמיד "עוזר" למלמד.

המלמד מודיע לתלמיד שמדי פעם הוא יענה תשובה שגויה ועל התלמיד לתקנו.

התלמיד פועל באופן עצמאי.

המלמד מתרגל עם התלמיד ניסוח תשובות.

בהצלחה!

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עיצוב התנהגות בכיתה: פרק א'

-         חשוב שהמלמד יתחיל לנהל עם התלמיד שיחות קבועות, במטרה ליצור מערכת יחסים מחייבת וערוץ תקשורת שדרכו יועברו מסרים חינוכיים כללים, הסכמים, הסברים על התנהגות זו או אחרת ושאר בירורים. קשר רציף כזה

עיצוב התנהגות בכיתה: פרק ב'

נושאים אפשריים: הפחתת פטפוט, הגברת השתתפות, הארכת משך הזמן שהתלמיד עוקב אחר הכתוב בספר הלימוד, שמתפלל וכו'. - מגדירים את ההתנהגות החיובית שרוצים לחזק, כגון הפחתת הפטפוט בעת השיעור. -          מודדים א

הדרכת מורים: העברת אחריות לילד

אחד הקשיים במהלך החינוכי הוא הציפייה מהילד להתנהגות זו או אחרת. כגודל הפער שבין הציפייה למציאות כך גודל תסכול המחנכים ותחושת הכעס והאין אונים שלהם. הציפייה טבעית, אך במידה רבה היא נובעת מצורכי המבוגר

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page