top of page

חרדות למידה

כאשר לרקתו של האדם מוצמד אקדח, מובן שקשה לו מאוד לעשות פעולות אינטלקטואליות מורכבות. יש תלמידים שמרגישים מאוימים במצבי הלימוד השונים. יש מהם החוששים מפני שאלה שישאלו אותם בזמן השיעור, וכאשר אכן שואלים אותם הם נאלמים דום ואינם מסוגלים לענות. יש מהם שבשעת מבחן שוכחים את כל מה שלמדו ואינם מסוגלים לענות על אף שליטתם בחומר.

מכיוון שמידת היכולת של התלמיד נמדדת לפי הישגיו, התלמידים האלה עלולים להיתפש כתלמידים חלשים, בעוד שלמעשה ייתכן מאוד שהידע שלהם רב והיכולות שלהם גבוהות אך יש להם קושי בהוצאה לפועל של הקיים.

bottom of page