top of page

ליקויי למידה

ליקויי הלמידה העיקריים הם בקריאה, בכתיבה ובחשבון. שיעורי השכיחות של ליקויי הלמידה תלויים בהגדרות ונעים בין 4% ל-10%. מידת החומרה של הליקוי עשויה להיות קלה עד חמורה. ככל שהליקוי גדול יותר כך גדול יותר הסיכוי שהליקוי יישאר על אף העזרה המקצועית. בדרך כלל במקרה של קושי חמור הטיפול יכול רק לצמצם את הליקוי אך לא לפתור אותו. באתר נשתדל להביא את ההסברים לתופעה ואת העקרונות לטיפול יעיל.

bottom of page